Anchored to the top of the Tricouni Nail

Route

Tricouni Nail, 5.8

Location

South Dakota Needles, Ten Pins Area (map)

Person(s)

Anchored to the top of the Tricouni Nail