The beautiful Rock Garden, as seen when approaching from Penetente Canyon

Location

Rock Garden (map)

The beautiful Rock Garden, as seen when approaching from Penetente Canyon