Somebody got all Hayduke on this dam

Location

God's Crag (map)

Somebody got all Hayduke on this dam